چه زمین هایی برای مشارکت در ساخت ، می تواند سازندگان را به زمین بزنند ؟!
در ادامه به این پرسش ، در قالب یک مقاله کوتاه پاسخ خواهم داد.

تعداد خطراتی که ممکن است از ملک موضوع مشارکت نشات گرفته و بروز پیدا کند بسیار بالاست و متاسفانه اکثر سازندگان خصوصا افرادی که تجربه های زیادی در اجرای پروژه های متعدد ندارند از امکان بروز این خطرات غافل و بی اطلاع هستند. خطرات احتمالی مربوط به ملک مورد مشارکت به طور اجمال به شرح ذیل است که در مقالات بعدی به تفصیل به آن ها پرداخته می شود :

املاک اوقافی

در مقالات بعدی به تفصیل به آن ها پرداخته می شود.

املاک موات

در مقالات بعدی به تفصیل به آن ها پرداخته می شود

املاک بنیادی

در مقالات بعدی به تفصیل به آن ها پرداخته می شود

املاک واقع در منابع طبیعی

در مقالات بعدی به تفصیل به آن ها پرداخته می شود

املاک دارای محدودیت ساخت و ساز

در مقالات بعدی به تفصیل به آن ها پرداخته می شود

املاک دارای تخلفات ساختمانی سابق

در مقالات بعدی به تفصیل به آن ها پرداخته می شود

املاک توقیفی (بازداشت دادگستری یا ثبت)

در مقالات بعدی به تفصیل به آن ها پرداخته می شود

املاک دارای محدودیت خدمات عمومی(آب،برق،گازو…)

در مقالات بعدی به تفصیل به آن ها پرداخته می شود

املاک مرهونه

در مقالات بعدی به تفصیل به آن ها پرداخته می شود

املاک واقع در خاک نامناسب زمین

در مقالات بعدی به تفصیل به آن ها پرداخته می شود

املاک دارای بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری سابق ملک

در مقالات بعدی به تفصیل به آن ها پرداخته می شود

املاکی که حدود اربعه آن مشخص نیست

در مقالات بعدی به تفصیل به آن ها پرداخته می شود

وجود معارض نسبت به عین ملک(عرصه و اعیان)

در مقالات بعدی به تفصیل به آن ها پرداخته می شود

وجود معارض نسبت به منافع و حقوق ملک

(حق ارتفاق،انتفاع،اجاره ،سرقفلی،حبس)

در مقالات بعدی به تفصیل به آن ها پرداخته می شود

وجود اشتباهات ثبتی در اسناد مالکیت

در مقالات بعدی به تفصیل به آن ها پرداخته می شود

وجود مدعی نسبت به عملیات ثبتی ملک

در مقالات بعدی به تفصیل به آن ها پرداخته می شود

عدم مطابقت متراژ سند با متراز زمین

در مقالات بعدی به تفصیل به آن ها پرداخته می شود

قرار نداشتن ملک در موقعیت واقعی

در مقالات بعدی به تفصیل به آن ها پرداخته می شود