کارهایی که هر یک از طرفین قرارداد چه مالک و چه سازنده طبق قرارداد برعهده دارند، تعهد است؛ حال برای پایبندی طرفین به این تعهدات چه کنیم ؟!

در ادامه به این پرسش در قالب یک مقاله کوتاه پاسخ می دهم.

مقدمه : بیشتر بار تعهدات بر عهده سازنده است ولی این بدان معنا نیست که مالک نیز هیچ تعهدی ندارد. بلکه برای او نیز در کنار حقوقی که دارد، تکالیفی نیز در قرارداد پیش بینی شده است و یا عرف در خصوص آن تعهدات، تردیدی ندارد مثل اینکه مالک باید ملک را تحویل سازنده بدهد تا به شکل کامل بتواند در آن دخل و تصرف کند و سازه جدید را بنا کند.

قدم اول : پیش بینی دقیق و کامل و روشن تعهدات طرفین

در قدم اول باید قرارداد مشارکت به شکلی تنظیم شود که تمام تعهدات به طور دقیق و بدون ابهام و جای سوال و سوء تفاهم ، در قرارداد ذکر شود.

چه تعهداتی که سازنده بر عهده دارد و چه تعهداتی که مالک بر عهده دارد.

قدم دوم : پیش بینی ضمانت اجرای نقض هر یک از تعهدات

در قدم دوم باید برای هر یک از تعهدات مالک و سازنده ، ضمانت اجرای متناسب با خود از قبیل وجه التزام ، حق فسخ یا شرط فاسخ پیش بینی شود.

قدم سوم : طرح دعاوی حقوقی متناسب با شرایط و قرارداد

چنانچه هر یک از طرفین در ایفای تعهدات خود ، خلف وعده کرده یا تاخیر در انجام آن داشتند متناسب با آنچه به عنوان ضمانت اجرا پیش بینی شده است، در دادگاه اقدام به طرح دادخواست نمایند.