می دانید انواع مشارکت بر مبنای روش شراکت طرفین قرارداد، به چه حالت هایی تقسیم می شود؟
در ادامه به این پرسش در قالب یک مقاله کوتاه پاسخ می دهم!

انواع مشارکت در مبنای روش شراکت 

مقدمه : معمولا مردم مشارکت را به یکی از حالت‌های آن می شناسند که در آن حالت، مالک زمین را در اختیار سازنده قرار داده و سازنده با هزینه خود عملیات ساخت را در زمین مورد انجام می دهد که در نهایت مالک و سازنده به نسبت آورده خود در پروژه از سازه جدید سهم خواهند داشت ولی این فقط یکی از حالت مشارکت است در حالی که قرارداد مشارکت در ساخت از نظر « نحوه شراکت » و « طرفین قرارداد » و « … » نیز قابل بررسی است.

حالت اول : زمین از مالک + ساخت از سازنده

متداول ترین راه برای مشارکت در ساخت این است که مالک، زمین را در اختیار سازنده قرار می‌دهد و سازنده با هزینه خود آپارتمان را می‌سازد. در این حالت سازنده و مالک بر اساس آورده خود از سازه جدید سهم خواهند می‌برد.

در این حالت بسته به موقعیت و مرغوبیت ملک و سایر عوامل، سهم درصدی مالک نسبت به سازنده ، ۵۰ به ۵۰، ۶۰ به ۴۰ یا نهایتا ۷۰ به ۳۰ خواهد بود و در صورتی که با این درصدها آورده مالکین و سازنده یکسان نشد، مبلغی تحت عناوینی مثل بلاعوض تعیین و به مالک پرداخت می شود.

حالت دوم : زمین از مالک و سازنده + ساخت از سازنده

گاهی یک یا چندنفر از مالکین قصد مشارکت در ساخت ندارند که ممکن است سازنده، در صورتی که آن دسته از مالکین، قصد فروش ملک خود را داشته باشند، با خرید قدرالسهم آنها مشارکت در ساخت را با بقیه مالکین ادامه دهد.

توجه کنید که در این حالت سازنده، هم به عنوان « سازنده »، هم به عنوان « مالک بخشی از زمین » است.

حالت سوم : مدیریت پیمان

در صورتی که مالک زمین یا ملک کلنگی توان مالی برای ساخت را دارا باشد، بهتر است به سمت این روش برود. در این روش مالک زمین، یک فرد یا شرکت متخصص را برای اجرای پروژه انتخاب می‌کند و تمام هزینه‌های پروژه را نیز خود مالک پرداخت می‌کند. فرد یا شرکت سازنده نیز ساخت پروژه را برعهده می‌گیرد. هزینه‌ای که مالک به سازنده پرداخت می‌کند، به صورت درصدی از هزینه ساخت است.

در این حالت مهم ترین مساله ای که مالک باید به آن توجه کند، « دانش فنی و مالی لازم برای ساخت پروژه » است. به این مورد مدیریت پیمان گفته می‌شود.