بانک محتوا

خانه»بانک محتوا
9 شهریور 1401

آشنایی کلی با کمیسیون های شهرداری

توسط |1401-6-9 15:26:56 +00:009 شهریور 1401|دیدگاه‌ها برای آشنایی کلی با کمیسیون های شهرداری بسته هستند

آشنایی با کمیسیون های شهرداری: کمیسیون ماده 5: یکی از مشهورترین کمیسیون های شهرداری بوده که مهمترین وظیفه آن بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییر کاربری ها است. کمیسیون ماده7: این کمیسیون با اسم کمیسیون قطع اشجار هم شناخته می شود و وظیفه جلوگیری از تخریب باغات و فضاهای سبز را در محدوده شهرها بر عهده دارد. کمیسیون ماده 12: وظیفه شناسایی اراضی بایر و موات را بر عهده دارد. اراضی بایر به زمین هایی گفته می شود که سابقه عمران و احیا دارند و در حال حاضر استفاده نمی شوند. اراضی موات زمین هایی هستند که تا [...]

2 مهر 1400

تاثیر ابطال سند رسمی بر خلع ید

توسط |1400-7-2 20:05:07 +00:002 مهر 1400|دیدگاه‌ها برای تاثیر ابطال سند رسمی بر خلع ید بسته هستند

پیام رای : صدور حکم بر ابطال اسناد به منزله امکان اقامه دعوای خلع ید از جانب ذی نفع نخواهد بود زیرا مادام که سند رسمی مالکیت به نام مدعی بطریق قانونی تنظیم نشود قرار رد دعوی خلع ید صادر خواهد شد. رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9109980241400631 شماره دادنامه : 9209970241400356 تاریخ : 1392/04/23 رای دادگاه در خصوص دعوی1- آقای ش. الف. 2- س. م. 3- ن. پ.و. 4- س. ب. 5- س. ب. 6- ع. ن.ز. 7- بانک مسکن شعبه پاسداران 8- ن. پ. 9- بانک مسکن شعبه فلکه چهارم تهرانپارس بخواسته ابطال عقد و سند رسمی شماره 19121 [...]

2 مهر 1400

خواندگان دعوای خلع ید ملک مشاعی

توسط |1400-7-2 20:02:54 +00:002 مهر 1400|دیدگاه‌ها برای خواندگان دعوای خلع ید ملک مشاعی بسته هستند

پیام رای :  دعوای خلع ید ملک مشاعی باید به طرفیت کلیه مالکین مشاع اقامه شود و اِلا دعوا قابل استماع نیست رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان س.ص. و م.ج. به وکالت از خانم ش.س. به طرفیت 1- آقای ح.د. 2- ج.م. 3- ز.ط. 4- م.س. دایر بر خلع ید و قلع وقمع بنای احداثی در ملک تحت پلاک ثبتی 10/84 بخش ١١ تهران با احتساب خسارات دادرسی هر یک مقوم به ٠٠٠/٠٠٠/٥١ ریال دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مدنظر قرار می دهد: ١- به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک ت. به شماره [...]

2 مهر 1400

دعوای خلع ید از عین مستاجره توسط مالک جدید

توسط |1400-7-2 20:00:45 +00:002 مهر 1400|دیدگاه‌ها برای دعوای خلع ید از عین مستاجره توسط مالک جدید بسته هستند

پیام رای : در صورت انقضاء مدت اجاره محل مسکونی و عدم تخلیه عین مستاجره توسط مستأجر و انتقال مالکیت عین به مالک جدید، به جهت عدم رابطه قراردادی بین وی و مستأجر، دعوای خلع ید از سوی مالک جدید مسموع است. رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای پ.خ. با وکالت آقای س.ح. به طرف خانم م.م. با وکالت خانم ع.ی. مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی 33563 فرعی از 70 اصلی بخش 11 تهران مقوم به /000/000/51 ریال با لحاظ خسارات دادرسی، ازآنجاکه طبق حکم صادره از سوی شعبه محترم هشت دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 833 مورخ 16/9/1392 [...]

2 مهر 1400

تغییر خواسته از خلع ید به تسلیم مبیع

توسط |1400-7-2 19:58:42 +00:002 مهر 1400|دیدگاه‌ها برای تغییر خواسته از خلع ید به تسلیم مبیع بسته هستند

پیام رای : تغییر نحوه دعوا یا خواسته در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد بنابراین تغییر خواسته از خلع ید به تحویل مبیع صحیح نیست چون دعوای خلع ید ناشی از التزامات غیر قراردادی، یعنی غصب است، ولی دعوای تحویل مبیع ناشی از الزام قراردادی است. رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع.ق. با وکالت آقای ح. به طرفیت ق.م. با وکالت ثانویه خانم الف. به خواسته خلع ید از پلاک قطعه هفتم تفکیکی از پلاک 2217 فرعی از 3526 اصلی بخش 3 تهران که در جلسه اول دادرسی وکیل خواهان خواسته خود را [...]

2 مهر 1400

دعوای خلع ید در فرض عدم تسلیم مبیع

توسط |1400-7-2 19:56:45 +00:002 مهر 1400|دیدگاه‌ها برای دعوای خلع ید در فرض عدم تسلیم مبیع بسته هستند

پیام رای : در صورت عدم تسلیم مبیع توسط فروشنده به خریدار، دعوای مناسب و قانونی در این وضعیت دعوای الزام به تحویل مبیع است نه دعوای خلع ید. رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ف.ع. با وکالت آقای ع.م.، به طرفیت خوانده آقای م.ک. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به خلع ید از 5/1 دانگ از 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یک باب خانه به پلاک ثبتی 8857 فرعی از 116 اصلی در بخش 11 تهران فرحزاد شمیران مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال 2- اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 5/2/90 لغایت یوم الوصول با احتساب [...]

نمایش مطالب بیشتر