بانک محتوا

خانه»بانک محتوا
2 مهر 1400

تاثیر ابطال سند رسمی بر خلع ید

توسط |1400-7-2 20:05:07 +00:002 مهر 1400|دیدگاه‌ها برای تاثیر ابطال سند رسمی بر خلع ید بسته هستند

پیام رای : صدور حکم بر ابطال اسناد به منزله امکان اقامه دعوای خلع ید از جانب ذی نفع نخواهد بود زیرا مادام که سند رسمی مالکیت به نام مدعی بطریق قانونی تنظیم نشود قرار رد دعوی خلع ید صادر خواهد شد. رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9109980241400631 شماره دادنامه : 9209970241400356 تاریخ : 1392/04/23 رای دادگاه در خصوص دعوی1- آقای ش. الف. 2- س. م. 3- ن. پ.و. 4- س. ب. 5- س. ب. 6- ع. ن.ز. 7- بانک مسکن شعبه پاسداران 8- ن. پ. 9- بانک مسکن شعبه فلکه چهارم تهرانپارس بخواسته ابطال عقد و سند رسمی شماره 19121 [...]

2 مهر 1400

خواندگان دعوای خلع ید ملک مشاعی

توسط |1400-7-2 20:02:54 +00:002 مهر 1400|دیدگاه‌ها برای خواندگان دعوای خلع ید ملک مشاعی بسته هستند

پیام رای :  دعوای خلع ید ملک مشاعی باید به طرفیت کلیه مالکین مشاع اقامه شود و اِلا دعوا قابل استماع نیست رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان س.ص. و م.ج. به وکالت از خانم ش.س. به طرفیت 1- آقای ح.د. 2- ج.م. 3- ز.ط. 4- م.س. دایر بر خلع ید و قلع وقمع بنای احداثی در ملک تحت پلاک ثبتی 10/84 بخش ١١ تهران با احتساب خسارات دادرسی هر یک مقوم به ٠٠٠/٠٠٠/٥١ ریال دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مدنظر قرار می دهد: ١- به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک ت. به شماره [...]

2 مهر 1400

دعوای خلع ید از عین مستاجره توسط مالک جدید

توسط |1400-7-2 20:00:45 +00:002 مهر 1400|دیدگاه‌ها برای دعوای خلع ید از عین مستاجره توسط مالک جدید بسته هستند

پیام رای : در صورت انقضاء مدت اجاره محل مسکونی و عدم تخلیه عین مستاجره توسط مستأجر و انتقال مالکیت عین به مالک جدید، به جهت عدم رابطه قراردادی بین وی و مستأجر، دعوای خلع ید از سوی مالک جدید مسموع است. رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای پ.خ. با وکالت آقای س.ح. به طرف خانم م.م. با وکالت خانم ع.ی. مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی 33563 فرعی از 70 اصلی بخش 11 تهران مقوم به /000/000/51 ریال با لحاظ خسارات دادرسی، ازآنجاکه طبق حکم صادره از سوی شعبه محترم هشت دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 833 مورخ 16/9/1392 [...]

2 مهر 1400

تغییر خواسته از خلع ید به تسلیم مبیع

توسط |1400-7-2 19:58:42 +00:002 مهر 1400|دیدگاه‌ها برای تغییر خواسته از خلع ید به تسلیم مبیع بسته هستند

پیام رای : تغییر نحوه دعوا یا خواسته در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد بنابراین تغییر خواسته از خلع ید به تحویل مبیع صحیح نیست چون دعوای خلع ید ناشی از التزامات غیر قراردادی، یعنی غصب است، ولی دعوای تحویل مبیع ناشی از الزام قراردادی است. رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع.ق. با وکالت آقای ح. به طرفیت ق.م. با وکالت ثانویه خانم الف. به خواسته خلع ید از پلاک قطعه هفتم تفکیکی از پلاک 2217 فرعی از 3526 اصلی بخش 3 تهران که در جلسه اول دادرسی وکیل خواهان خواسته خود را [...]

2 مهر 1400

دعوای خلع ید در فرض عدم تسلیم مبیع

توسط |1400-7-2 19:56:45 +00:002 مهر 1400|دیدگاه‌ها برای دعوای خلع ید در فرض عدم تسلیم مبیع بسته هستند

پیام رای : در صورت عدم تسلیم مبیع توسط فروشنده به خریدار، دعوای مناسب و قانونی در این وضعیت دعوای الزام به تحویل مبیع است نه دعوای خلع ید. رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ف.ع. با وکالت آقای ع.م.، به طرفیت خوانده آقای م.ک. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به خلع ید از 5/1 دانگ از 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یک باب خانه به پلاک ثبتی 8857 فرعی از 116 اصلی در بخش 11 تهران فرحزاد شمیران مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال 2- اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 5/2/90 لغایت یوم الوصول با احتساب [...]

2 مهر 1400

دعوی خلع ید پس از ابطال سند انتقال اجرائی

توسط |1400-7-2 19:52:05 +00:002 مهر 1400|دیدگاه‌ها برای دعوی خلع ید پس از ابطال سند انتقال اجرائی بسته هستند

پیام رای : در صورتی که پس از صدور حکم ابطال سند انتقال اجرائی، ابطال سند مالکیت خوانده دعوی خلع ید که به واسطه سند انتقال مذکور صادر شده، مسکوت مانده باشد؛ دعوی خلع ید مسموع نیست. رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9109980229100643 شماره دادنامه : 9109970229101431 تاریخ : 1391/11/09 رای دادگاه درخصوص دادخواست خواهان آقای م. ل. با وکالت آقای س.م. م. بطرفیت خوانده خانم م. نوری ثانی بخواسته خلع ید خوانده از پلاک ثبتی 15047 فرعی از 70 اصلی مفروز از 954 فرعی بخش 11 تهران، نظر به اینکه خواهان به ضمیمه کپی پاسخ ثبتی شماره 50863 – 30/8/91 ضمیمه که بر [...]

نمایش مطالب بیشتر