اثبات حق ارتفاق

دعوای اثبات حق ارتفاق

حق ارتفاق، حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود حق دارد که از ملک دیگری استفاده کند.

  • حق ارتفاق به دو شکل به وجود می آید :
    • اول به وسیله ی قرارداد: مالک ملک، می تواند با قرارداد، حق عبور یا حقوق دیگری را به شخصی واگذار کند.
    • دوم به حکم قانون: ممکن است، حق ارتفاق ناشی از حکم مستقیم قانون و مربوط به وضع طبیعی املاک باشد
  • از آن جا که حق ارتفاق، محدود کننده ی استفاده ی مالک است، به طور معمول در سند رسمی ملک، درج می شود؛ اما اگر حقوق ارتفاقی، به هر دلیل ثبت نشده باشد، کسی که مدعی داشتن حق ارتفاق در ملک مجاور است و قرارداد مکتوبی ندارد، برای اثبات حق خود باید در مراجع قضایی، اقامه دعوا کند. هم چنین برای این که حق مزبور در پرونده ی ثبتی ملک درج شود، الزام مالک به ثبت آن نیز قابل مطالبه است.
  • دقت کنید که این دعاوی چون مربوط به اموال غیر منقول است بایستی در دادگاه محلی که ملک در حوزه قضایی آن واقع شده، رسیدگی شود.

پادکست را بشنوید !

توسط |1399-9-7 17:07:29 +00:001 آذر 1399|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید