میزان حق الوکاله

خانه»بانک محتوا»میزان حق الوکاله
زمان مطالعه: 7 دقیقه

مبلغ حق الوکاله

اگرچه میزان حق الوکاله بر اساس معیارهایی چون پیچیدگی پرونده، ارزش مالی خواستۀ موکل، مهارت‌های موردِنیاز برای انجام خدمات حقوقی، تجربه و اعتبار وکیل، رویه وکلا، زمان و نیروی انسانی موردِنیاز برای پیشبرد پرونده و محدودیت زمانی موجود و در یک کلام « با توافق » تعیین می‌شود ولی مستند به آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399 توسط رئیس محترم قوه قضاییه ، حداقل و حداکثر تعرفه قانونی حق الوکاله به شرح ذیل است، اگرچه تعرفه قراردادی در مورد روابط مالی وکیل و موکل طبق ماده 2 همین آیین نامه می تواند بیشتر از این مقدار باشد.

حق الوکاله در دعاوی حقوقی

موضوع حق الوکاله شماره ماده
1 در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است 10% بهای خواسته 9
2 در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث خواسته یا بهای آن قطعی نیست: 9
الف: تا 500 میلیون 8% بهای خواسته
ب: نسبت به مازاد 500 میلیون ریال تا 2 میلیارد ریال 7% بهای خواسته
پ: نسبت به مازاد 2 میلیارد ریال تا 10 میلیارد ریال  5% بهای خواسته
ت: نسبت مازاد 10 میلیارد ریال تا 30 میلیارد ریال 4% بهای خواسته
ث: از 30 میلیارد ریال به بالا 3% بهای خواسته
3 دعاوی منتج به نتایج زیر 12
 الف: قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن 1/4 حق الوکاله مرحله نخستین
 ب: قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن 1/2 حق الوکاله مرحله نخستین
 پ: قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوا  تمام حق الوکاله
 ت: قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن 1/4 حق الوکاله مرحله تجدیدنظر
 ث: قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن 1/2 حق الوکاله مرحله تجدیدنظر
 ج: اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر 100 میلیون ریال
 *در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت رسیدگی ماهوی تمام حق الوکاله آن مرحله تبصره ماده 12
4 حق الوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی 13
الف: مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و امور حسبی حداقل 5 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال
ب: دعاوی با خواسته غیرمالی یا مواردی که تعیین خواسته به موجب قانون لازم نیست حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر 300 میلیون ریال

حق الوکاله دعاوی کیفری

موضوع  حق الوکاله  شماره ماده 
5 الف: جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب: 14
 1: جرایم مستوجب مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیری درجه 1 حداقل 50 میلیون ریال و حداکثر 2 میلیارد ریال
 2: جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه دو و سه حداقل 30 میلیون ریال و حداکثر 1 میلیارد ریال
 3: دیگر جرایم  حداقل 10 میلیون ریال و حداکثر 500 میلیون ریال
 ب: جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو، نظامی دو و اطفال و نوجوانان
 1: جرایم مستوجب مجازاتهای حدود، دیات، تعزیر درجه 4 و 5 حداقل 10 میلیون ریال و حداکثر 500 میلیون ریال
2: جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه 6 حداقل 5 میلیون ریال و حداکثر 300 میلیون ریال
3: دیگر جرایم حداقل 2 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال
 پ: اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا  حداقل 1 میلیون ریال و حداکثر 150 میلیون ریال
ت: فرجام خواهی کیفریف تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری حداقل 2 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال
ث: دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری می توانند در آنها قبول وکالت کنند حداقل 50 میلیون ریال و حداکثر 500 میلیون ریال
*فرایند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عموی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسراها 50% کل حق الوکاله تبصره 1 ماده 14
*فرایند تحقیق در دادگاه بدوی 30% کل حق الوکاله
*فرایند تحقیق در دادگاه تجدیدنظر 20% کل حق الوکاله
*اگر رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است حق الوکاله مرحله دادسرا به حق الوکاله مرحله بدوی افزوده می شود. اگر رسیدگی در مرحله بدوی قطعی است حق الوکاله مرحله تجدیدنظر در مرحله بدوی پرداخت می گردد
*در صورت قبول فرجام خواهی یا اعاده دادرسی و نقض رأی سابق و عودت پرونده به مرجع سابق یا هم عرض جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حق الوکاله این مرحله نیز اضافه خواهد شد. تبصره 2 ماده 14
* در صورتی که پرونده دارای چد موضوع اتهامی باشد ملاک، تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه‌تر 20 درصد همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می‌شود. تبصره 3 ماده 14

 سایر موارد

موضوع  حق الوکاله  شماره ماده 
6 وکالت در پرونده‌های تسخیری 2 برابر حداقل تعرفه  8
7 وکالت در شورای حل اختلاف معادل مرحله نخستین 15
وکالت در اعتراض به رأی شورا در محاکم دادگستری معادل مرحله تجدیدنظر
8 وکالت در دیوان عالی کشور (دعاوی مالی و غیرمالی) و همچنین اعتراض به آراء کیفری که مرجع آن دیوان عالی کشور است. معادل مرحله تجدیدنظر 16 و 17
9 وکالت پس از نقض رأی 1/2 حق الوکاله پیش از نقض رأی 18
10 وکالت در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، دادسراهای دیوان عالی کشور و سایر دادسراها و دادگاه های انتظامی حداکثر 20 میلیون ریال 19
11 وکالت در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی حداقل 4 میلیون ریال و حداکثر 500 میلیون ریال 20
وکالت در مراجع غیرقضایی مانند هیأت های موضوع قانون کار مصوب 1369 حداقل 4 میلیون ریال و حداکثر 20 میلیون ریال
12 وکالت در دعاوی حقوقی، شکایت در دیوان عدالت اداری یا سازمان تعزیرات حکومتی 60% مرحله بدوی/ 40% مرحله تجدیدنظر 21
13 وکالت در پرونده های داوری یا دعاوی منتج به صلح و سازش حق الوکاله کل دعوا 23
14 وکالت در امور اجرایی نظیر اجرای احکام حقوقی یا ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل 4 میلیون ریال و حداکثر 2% محکوم به یا مورد اجرا نسبت به دیگر موارد حداقل 4 میلیون ریال و حداکثر 150 میلیون ریال 25
15 حق‌الزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای وکلا در صورتی که وکالتنامه‌ای تنظیم نشده و توافقی در بین نباشد 26
الف: اموری از قبیل تنظیم دادخواست و شکوائیه و لایحه دفاعیه و اظهارنامه حداکثر 50 میلیون ریال
ب: مشاوره به ازای هر ساعت حداقل 500 هزار ریال و حداکثر 5 میلیون ریال
پ: صرف مطالعه پرونده توسط وکیل حداقل 2 میلیون ریال و حداکثر 50 میلیون ریال
16 حق‌الوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تابع مقررات این آیین‌نامه می‌باشد. 27
17 حق‌الوکاله دیگر مواردی که در این آیین نامه تعیین تکلیف نشده است، حداقل مبلغ 10 میلیون ریال و حداکثر 250 میلیون ریال است. 28
18 مأموریت و هزینه سفر 31
 – داخل استان برای هر روز 1 میلیون و 500 هزار ریال
– خارج استان برای هر روز 3 میلیون ریال
– خارج کشور هم‌طراز مدیران کل

چنانچه نیاز به مشاوره یا خدمات وکالتی دارید، با من تماس بگیرید – 09913138500
پذیرش حضوری صرفاً در روزهای زوج و با هماهنگی قبلی

مطالب مرتبط

1402-1-5 20:48:00 +00:00

درباره نویسنده:

حامد نورمحمدی | وکیل پایه یک دادگستری > عضو کانون وکلای دادگستری مرکز