دعوای اثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت

اگر ملکی در اداره ی ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد، به طور طبیعی سند رسمی نیز ندارد. حال اگر در مورد مالکیت این گونه املاک، اختلاف ایجاد شود و شخصی که آن را خریده یا به نحو دیگری تملک کرده است، بخواهد مالکیت خود را اثبات کند، لازم است، دعوایی به خواسته ی اثبات مالکیت در دادگاه مطرح کند.

دادگاه با توجه به دلایل و مستندات خواهان، نظير تصرف ملک، مبایعه نامه ی عادی و شهود در صورتی که مالکیت خواهان را احراز کند، حکم به اثبات مالکیت وی صادر می کند.

طرفین دعوا

طرفین دعوا

در دعوای اثبات مالکیت، خواهان کسی است که به نحوی ادعای مالکیت ملک را دارد و خوانده کسی است که ملک ثبت نشده را به خواهان فروخته است و چنان چه ایادی قبلی نیز داشته باشد، باید علاوه بر فروشنده، تمام ایادی قبلی نیز طرف دعوی قرار گیرند.

مرجع رسیدگی

مرجع رسیدگی

دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاه محلی که ملک در آن حوزه واقع شده است، رسیدگی می شود.

اجرای رای

اجرای رای

حكم اثبات مالکیت، اعلامی است و نیاز به صدور اجراییه نیست و پس از قطعیت حکم، محکوم له به عنوان مالک رسمی ملک، می تواند از مزایای رأى استفاده کند.

تازه‌ترین نوشته‌ها و مقالات

ویدیو و چندرسانه‌ای

سوالی دارید؟ از ما بپرسید

  سوالات متداول

  سوال 31399-10-27 13:55:38 +00:00

  سوال 3

  سوال 11399-10-27 13:59:31 +00:00

  جواب 1

  1399-10-27 16:28:38 +00:00