دعوای اثبات حق ارتفاق

خانه»مالکیت»مسائل مالکیت»حق ارتفاق»دعوای اثبات حق ارتفاق

دعوای اثبات حق ارتفاق

به موجب ماده 93 قانون مدنی  ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری ؛ بنابراین حق ارتفاق ، حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود ، می تواند از ملک دیگری استفاده کند به عنوان مثال : حق عبور از ملک دیگری یا حق داشتن ناودان در ملک مجاور ، نمونه هایی از حق ارتفاق هستند .

از آنجا که حق ارتفاق ، محدود کننده ی استفاده مالک است ، به طور معمول در سند رسمی ملک ، درج می شود ؛ اما اگر حقوق ارتفاقی ، به هر دلیل ثبت نشده باشد ، کسی که مدعی داشتن حق ارتفاق در ملک مجاور است و قرارداد مکتوبی ندارد ، برا ی اثبات حق خود باید در مراجع قضایی ، اقامه دعوی کند . همچنین برای اینکه حق مزبور در پرونده ثبتی ملک درج می شود الزام مالک به ثبت آن نیز قابل مطالبه است .
حامد نورمحمدی

طرفین دعوا

طرفین دعوا

در دعوی اثبات حق ارتفاق ، خواهان کسی است که مدعی وجود حق ارتفاق به نفع خود است و خوانده  حسب مورد، مالک ملک مجاور، منتقل کننده ملک و … است .

مرجع رسیدگی

مرجع رسیدگی

دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاه محلی که ملک در آن حوزه واقع شده است، رسیدگی می شود.

اجرای رای

اجرای رای

حکم به اثبات حق ارتفاق در ملک مجاور ، جنبه ی اعلامی دارد و تعلق حق مذکور را برای خواهان مستحکم می کند . به این ترتیب ، اثبات حق ارتفاق ، مرحله اجرا ندارد ؛ اما صاحب حق ارتفاق که آن را در دادگاه ثابت کرده است ، می تواند به استناد به این حکم ، دادخواست ثبت حق ارتفاق را تقدیم کند و یا دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق یا دعاوی دیگر مطرح کند .

سوالات متداول

تفاوت حق انتفاع و حق ارتفاق چیست؟1400-6-13 08:08:22 +00:00

به‌طور کلی می‌توان فرق های حق ارتفاق و حق انتفاع را در موارد ذیل بیان کرد:

  • حق ارتفاق اختصاص به غیرمنقول دارد؛ ولی  انتفاع ممکن است به مال منقول یا غیرمنقول اختصاص یابد.
  • حق ارتفاق برای ملک است ولی  انتفاع برای شخص.
  • حق ارتفاق دائمی است لیکن انتفاع جز در موارد خاص، موقت است.

سوالی هست ؟

دیدگاه یا پرسش خود را به اشتراک بگذارید.

www.haanoon.ir

در انتهای همین صفحه ، دیدگاه یا پرسش خود را بنویسید.

تماس با من

حامد نورمحمدی

حامد نورمحمدی | وکیل دادگستری

فرم درخواست خدمات حقوقی

ویدیو و چندرسانه‌ای

1400-6-14 09:07:32 +00:00