پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ1401-12-21 22:06:02 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه
تفاوت میان دعوای حقوقی و کیفری تصرف عدوانی در چیست؟1400-6-14 10:11:50 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

تفاوت میان تصرف عدوانی حقوقی با تصرف عدوانی کیفری در این است که در دعوای حقوقی تصرف عدوانی، صرف وجود سابقه تصرف خواهان برای طرح دعوا کافی است اما در دعوای کیفری تصرف عدوانی، شاکی باید حتماً مالک رسمی ملک باشد و از طرفی در شکایت کیفری تصرف عدوانی باید متصرف، سوءنیت و قصد مجرمانه داشته باشد.

آیا در دعوای تقسیم ترکه هم می توان درخواست صدور گزارش اصلاحی نمود ؟1401-12-22 12:45:44 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

بله، گزارش اصلاحی که در پی توافق بین طرفین در مورد تقسیم ترکه و مستند به مواد 300 و 309 قانون امور حسبی صادر می شود قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.
مستند از سامانه ملی آرای قضایی

اگر در خصوص مهریه و نحوه پرداخت آن، گزارش اصلاحی صادر شود و بعدا طلاق اتفاق افتد، گزارش اصلاحی اعتبار دارد یا خیر؟1401-12-22 12:26:59 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

گزارش اصلاحی صادرشده از شورای حل اختلاف در خصوص تقسیط مهریه، منوط به دوام زندگی زناشویی نیست و با تحقق جدایی نیز اعتبار دارد.
مستند از سامانه ملی آرای قضایی

هزینه دادرسی این دعوا چقدر میشود؟1400-6-14 14:01:49 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

دعاوی تصرف به طور کلی دعاوی غیر مالی اعتباری هستند به این معنا که اگرچه ذاتاً دعوای مالی می باشند. اما قانون گذار آن را به غیر مالی اعتبار کرده است.
پس دعاوی تصرف چه ممانعت از حق و چه مزاحمت و چه تصرف عدوانی،  غیر مالی هستند لذا اگر بخواهیم طرح دعوا کنیم هزینه دادرسی آن چنان نخواهد بود و مبلغی ثابت خواهد بود.

برای پیروزی در دعوای ممانعت از حق چه مدرکی لازم است؟1400-6-14 13:57:04 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

برای اینکه بتوانیم دعوای ممانعت از حق را به اثبات برسانیم ، نیازی نیست که دلیلی مبنی بر وجود حق انتفاع یا حق ارتفاق به دادگاه ارائه بدهیم . همین که خواهان بتواند اثبات کند که در گذشته هرچند به نا حق از این حق انتفاع یا ارتفاق استفاده می کرده است و خوانده مانع استفاده او از این حق شده است ، کافیست تا او بتواند این دعوا را به اثبات برساند .

شرایط طرح دعوای ممانعت از حق چیست؟1400-6-14 14:04:44 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

برای این که دعوای ممانعت از حق به نتیجه برسد و دادگاه به رفع ممانعت رأی بدهد، باید شرایط ذیل فراهم باشد

١- سبق تصرف خواهان: یعنی خواهان ثابت کند که از حق مورد نظر استفاده می کرده است. مثلا از حق عبور در ملک مجاور، استفاده می کرده است.

۲- ممانعت فعلی خوانده: باید ثابت شود که خوانده از حق خواهان جلوگیری کرده است. مثلا خواهان را از ملکی که به عنوان حق انتفاع در تصرف داشته، اخراج کرده است.

3- عدم رضایت خواهان باید این ممانعت بدون حق و بدون رضایت خواهان بوده باشد.

آیا « اعاده دادرسی » از گزارش اصلاحی ممکن است؟1401-12-22 12:36:22 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

درخواست اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام قطعی دادگاه ها امکان پذیر بوده و شامل گزارش اصلاحی نمی شود.
مستند از سامانه ملی آرای قضایی

3. پورسانت من از حق الوکاله دریافتی شما چقدر است ؟!1401-12-26 09:41:08 +00:00
زمان مطالعه: 2 دقیقه

1- نکته اول اینکه این شرایط پورسانت استثنایی و فوق العاده برای همکارانی است که به عنوان معرف تا 21 فروردین با من قرارداد منعقد کنند.
2- نکته دوم این که پرداخت پورسانت بستگی به « نحوه دریافت حق الوکاله از موکل » و  « نوع پرونده » هم دارد؛ با این توضیح که :

 • در برخی از پرونده ها مثل دعاوی مالی مثل مطالبه مهریه، وجه چک و … ، حق الوکاله آخر کار از موکل اخذ می گردد و البته مبلغی هم به عنوان پیش پرداخت (بعنوان حق القلم، حق القدم و… و نه حق الوکاله…) از ایشان اخذ می گردد.

1- پورسانت از پیش پرداخت موکل برای استارت پرونده : پورسانت ثابت معادل 10% از مبلغ وصول شده
2- پورسانت از اصل حق الوکاله موکل با خاتمه یافتن پرونده :

   • در پرونده های با حق الوکاله   زیر  200 میلیون تومان : 15% از حق الوکاله خالص و وصول شده از موکل.
   • در پرونده های با حق الوکاله بالای 200 میلیون تومان : 20% از حق الوکاله خالص و وصول شده از موکل

    ذکر مثال : محاسبه پورسانت معرف با ارجاع پرونده مطالبه مهریه

    • تصور کنید پیش پرداخت موکل، 20 میلیون تومان و حق الوکاله آخر کار هم 10% از مهریه وصول شده ای است که 200 سکه بهار آزادی است (فرضاً سکه 25 میلیون تومان است و مجوعاً مهریه 5 میلیارد و حق الوکاله آخر کار هم 500 میلیون تومان میشود)
    • پورسانت معرف = 2 میلیون تومان (10% از پیش پرداخت موکل) + 100 میلیون تومان (20% از حق الوکاله) و جمعاً 102 میلیون تومان با ارجاع فقط یک پرونده!
 • در برخی از پرونده ها مثل پرونده های کیفری و خانوادگی و … ، حق الوکاله از ابتدا چه به صورت یکجا و چه به صورت تقسیط شده از موکل اخذ می گردد که در این صورت هم پورسانت معرف به این شرح است :

1- حق الوکاله قسطی : 10% از مبلغ وصول شده در هر مرحله به معرف پرداخت میشود و در نهایت با دریافت آخرین قسط، با فرمول زیرمحاسبه شده و الباقی به معرف پرداخت می شود.
2- حق الوکاله یکجا : اگر زیر 200 میلیون باشد (15% پورسانت) و اگر بالای 200 میلیون تومان باشد (20% پورسانت)

صرف اینکه نام جایی «حسینیه» باشد دلیل بر موقوفه بودن آن ملک است؟1400-6-11 17:55:41 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

نام گذاری محل به حسینیه دلیلی بر موقوفه شدن آن نیست و بایستی صیغه وقف جاری گردد و مال نیز به متولی به عنوان موقوفه تحویل داده شده باشد.

تصرف عدوانی بر روی اموال منقول مثل خودرو هم امکان پذیر است؟1400-6-14 10:03:26 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

تصرف عدوانی فقط شامل اموال غیرمنقول می‌شود؛ بنابراین اگر کسی به‌صورت عدوانی اموال منقول مانند اتومبیل شخص دیگری را از تصرف او خارج کند، مشمول تعریف ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌شود.

تفاوت دعوای حقوقی و کیفری ممانعت از حق چیست؟1400-6-14 14:10:37 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در شکایت ممانعت از حق احراز مالکیت شاکی الزامی است و همچنین شخصی که مانع مالک شده است باید از این کار سوءنیت و قصدمجرمانه داشته باشد تا قابل مجازات باشد.

تفاوت حق انتفاع و حق ارتفاق چیست؟1400-6-13 08:08:22 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

به‌طور کلی می‌توان فرق های حق ارتفاق و حق انتفاع را در موارد ذیل بیان کرد:

 • حق ارتفاق اختصاص به غیرمنقول دارد؛ ولی  انتفاع ممکن است به مال منقول یا غیرمنقول اختصاص یابد.
 • حق ارتفاق برای ملک است ولی  انتفاع برای شخص.
 • حق ارتفاق دائمی است لیکن انتفاع جز در موارد خاص، موقت است.
7. من که در تهران نیستم چگونه می توانم به شما پرونده معرفی کنم و چگونه با هم قرارداد همکاری ببندیم ؟!1401-12-26 13:07:51 +00:00
زمان مطالعه: 2 دقیقه

مقدمتاً در خصوص این سوال باید بگویم که اولاً اگرچه من وکیل تهران هستم ولی این امر صرفاً در خصوص ایجاد و استقرار دفتر وکالت وکیل است و قبول وکالت از تمام مردم ایران ، خصوصاً استان هایی مثل البرز، گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، اصفهان،مرکزی، قم، همدان، سمنان و خراسان برای من امکان پذیر است، و ثانیاً ضمن اینکه با توجه به الکترونیکی شدن قراردادهای وکالت، موکل با ثبت نام حضوری یا غیرحضوری در سامانه ثنا، می تواند از طریق کد ارسال شده به گوشی همراه وی، به وکیل وکالت دهد و در اولین فرصت حضور در استان یا به صورت پستی هم، قرارداد مالی میان وکیل و موکل هم منعقد میشود.

و اما در خصوص نحوه تنظیم قرارداد همکاری با شما که در تهران نیستید در کمتر از یک هفته… ! :

 1. قدم اول – فرم الکترونیکی پایین این صفحه را تکمیل کنید و مستقیماً یک پیامک مختصر بدین شرح که « فرم همکاری تمکیل شد. نام و نام خانوادگی » به خط اختصاصی معرفین ارسال کنید 09355522212
 2. قدم دوم – ارسال فایل PDF قرارداد همکاری به ایمیل شما : حاوی اطلاعات فردی بنده و شما به صورت تایپ شده و بدون امضا.
 3. قدم سوم – ارسال قرارداد پرینت شده با پست : در دو نسخه + همراه با امضای شما به نشانی دفتر اینجانب در تهران.
 4. قدم چهارم – ارسال قرارداد پرینت شده با پست : یک نسخه امضا شده توسط وکیل به آدرس شما.

و اما چه پرونده هایی را می توانید به اینجانب ارجاع بدهید :

 • برخی از پرونده های خاص مثل دعاوی دیوان عدالت اداری ، دعاوی تقسیم ترکه، دعاوی ملکی ، دعاوی بیمه ای با موضوع مطالبه دیه تصادفات رانندگی و … و یا هر پرونده ای که فرد معرفی شونده در استان و شهر شما نیاز به وکیل در تهران یا سایر استان ها و حوزه های قضایی نزدیک به آن دارد مثل دعاوی مطروحه له یا علیه ایشان در شهرستان های تهران، و استان های همجوار مثل البرز و …
دعوای مزاحمت از حق در چه صورتی قابلیت استماع دارد؟1400-6-11 10:56:06 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

دعوای رفع مزاحمت از حق در صورتی قابلیت استماع را دارد که فردی بدون این که مال را از تصرف مالک خارج کند مزاحم اعمال حق وی باشد.

من به عنوان سرایدار و نماینده مالک می توانم علیه متصرف عدوانی اقامه دعوا کنم؟1400-6-14 09:56:50 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

اگر فردی ملکی را به نمایندگی از صاحب آن در تصرف داشته است مانند کارگر مالک و یا … می تواند به نمایندگی از مالک اقدام به طرح دعوای رفع تصرف عدوانی بنماید.
چرا که در دعوای رفع تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی، به مالکیت خواهان به هیچ وجه رسیدگی نمی شود. مسئله مهم در طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی، سابقه تصرف خواهان است که حتماً باید سابقاً ملک در تصرف خواهان بوده باشد مضاف بر اینکه تصرف فعلی خوانده و غیرقانونی بودن تصرف او نیز باید اثبات گردد.

شرط رسیدگی به شکایت ممانعت از حق و مزاحمت ملکی چیست؟1400-6-11 10:54:11 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

 احراز مالکیت شاکی شرط ضروری رسیدگی به شکایت ممانعت از حق و مزاحمت ملکی است.

ارکان اساسی دعوای مزاحمت چیست ؟1400-6-11 11:00:57 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در دعوای مزاحمت باید ارکان زیر موجود باشد :
١- تصرف سابق خواهان بدون مزاحمت
٢- مزاحمت فعلی خوانده بدون رضایت خواهان
٣- غیر قانونی بودن مزاحمت خوانده

در چه مواردی حکم خلع ید اجرا نمی شود؟1400-6-13 11:13:28 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه
از جمله مواردی که حکم خلع ید اجرا نمی شود:
 1. فوت و حجر محکوم علیه.
 2. ممانعت محکوم علیه در برابر مامور اجرا.
 3. بسته بودن درب ورود به محل .
 4. اجازه قبلی شرکاء به تصرف.
زوجه ای که مهماندار هواپیما است برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر خود دارد ؟!1401-12-23 21:48:24 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

اذن درشی اذن در لوازم آن است بنابراین چنانچه زوج اذن به ادامه اشتغال همسرش در شرکت هواپیمایی را داده باشد، چون شغل مهمانداری ایجاب می کند که در پروازهای خارجی که مستلزم خروج از کشور است فعالیت نماید بنابراین دادگاه می تواند حکم به رفع ممنوع الخروجی زوجه از کشور در محدوده کاری وی صادر نماید.
مستند از سامانه ملی آرای قضایی

آیا تقاضای خلع ید از ملکی که مشاع باشد امکان پذیر است؟1400-6-13 11:11:47 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

امکان طرح دعوای خلع ید از سوی یکی از شرکاء علیه شریک دیگر در ملک مشاع امکانپذیر است و هریک از وراث و مالکین می توانند علیه سایر وراث یا سایر مالکین تقاضای خلع ید از تمام ملک مشاع را بنماید در این صورت بنا به ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی از تمام ملک مشاع خلع ید می شود اما به تصرف محکوم له داده نمی شود .مگر سایر شرکاء رضایت دهند درغیراینصورت بنا به ماده ۵۸۲ قانون مدنی، متصرف (محکوم له) ضامن است .چراکه تصرف هر شریک در ملک مشاع منوط به اذن سایر شرکاء است.(ماده ۵76 قانون مدنی)

آیا گزارش اصلاحی که توسط شورای حل اختلاف صادر شده و اجرائیه آن، توسط دادگاه قابل ابطال است؟!1401-12-22 12:17:01 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

دعوی مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی و ابطال اجرائیه مربوط به پرونده شورای حل اختلاف موجه و قانونی نبوده و قابل استماع نیست و باید از طرق قانونی در شورای حل اختلاف مطرح شود.
مستند از سامانه ملی آرای قضایی

آیا تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی از گزارش اصلاحی ممکن است؟1401-12-22 12:39:24 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی، صرفاً محدود به احکام و قرارها است بنابراین گزارش اصلاحی، قابل تجدیدنظرخواهی نیست و همچنین گزارش اصلاحی به دلیل اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی، جزو تصمیمات قابل فرجام خواهی نیامده است بنابراین قابلیت فرجام خواهی ندارد.
مستند از سامانه ملی آرای قضایی
مستند از سامانه ملی آرای قضایی

در دعوای مزاحمت باید چه چیز را ثابت کنیم تا پیروز دعوا باشیم؟1400-6-11 10:52:07 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در دعوای مزاحمت ، خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا حسب مورد ، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده ی او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است .

آیا حکم خلع ید قابل تجدیدنظر است؟1400-6-13 11:20:12 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

حکم خلع ید ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه، قابل تجدیدنظرخواهی است و از آنجا که قابلیت تجدیدنظرخواهی رای صادره براساس تقویم خواسته (مبلغی که خواهان معین می کند) تعیین می شود، بنابراین دعوی از حیث معیار صلاحیت و قابلیت تجدیدنظرخواهی همان است که خواهان در دادخواست خود به عنوان مبلغ خواسته تعیین می کند یعنی مبلغ خواسته بالاتر از سه میلیون ریال باشد، قابل تجدید نظر است . اما اگر خواهان خواسته خود را کمتر از سه میلیون ریال تقویم نماید رای صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

آیا «دعوای اصلاح مفاد گزارش اصلاحی» ممکن است؟1401-12-22 12:40:37 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

سازش نامه و گـزارش اصلاحـی، هماننـد احـکام دادگاه ها به مرحله اجرا گذاشته می شود و قطعی می باشند، لذا دعوای اصلاح مفاد آن قابل استماع نیست.
مستند از سامانه ملی آرای قضایی

6. چگونه به شما اعتماد کنیم ؟!1401-12-26 13:12:24 +00:00
زمان مطالعه: 4 دقیقه

همواره توصیه من به عنوان وکیل این است که در روابط مالی و کاری « اصل بر بی اعتمادی » است و اعتماد بیجا در بدو امر به هرکسی و در هر موضوعی بسیار مذموم است و اعتماد به دیگران صرفاً به خاطر نام، عنوان، شغل، رابطه خویشاوندی و … درست نیست و باید مجموعه ای از عوامل برای ایجاد و حفظ اعتماد وجود داشته باشد و من به شما حق می دهم که در بدو امر اعتماد نکنید ولی اجمالاً به دلایل زیر اعتماد شما را به خود جلب می کنم :

 1. تنظیم قرارداد همکاری : با شما به صورت مکتوب ، شفاف ، ممهور به مهر و امضای وکیل در دو نسخه قراردادی بسته می شود که من و شما را اخلاقاً و قانوناً و شرعاً متعهد به یکدیگر میکند. (یک نسخه پیش شما و یک نسخه پیش بنده )
 2. استعلام از فرد معرفی شده : می توانید از کسی معرفی کرده اید استعلام بگیرید که نتیجه مذاکره ایشان با من چه بوده است و آیا منتهی به قرارداد شده است و به چه میزان؟
  • نکته مهم 1 : به علت حفظ اسرار شغلی و موکل، هیچ نسخه ای از قرارداد مالی موکل از طرف وکیل به معرف داده نمی شود و صرفاً با اطلاع فرد معرفی شونده (موکل) می توانید قرارداد مالی را فقط ملاحظه کنید و یا اینکه از خود فرد معرفی شوند در خصوص کم و کیف قرارداد ، مطلع شوید. 
  • نکته مهم 2 : پیگیری پرونده نیز به علت حفظ اسرار حرفه ای وکالت از سوی معرف ، امکان پذیر نیست مگر اینکه صراحتاً فرد معرفی شده در قرارداد ذکر کند که از طرف من آقا/ خانم …. به عنوان معرف ، می توانند در جریان پرونده و وضعیت آن قرار بگیرند و در غیر این صورت به علت مقتضیات حرفه ای شغل وکالت، به هیچ کس غیر از موکل، در خصوص پرونده اطلاعاتی داده نمی شود.
 3. ارائه سند مکتوب و مجزا در خصوص هر پرونده به شما : پس از انعقاد قرارداد مالی میان وکیل و موکل (فرد معرفی شده از طرف شما) ، نوشته ای با این مضمون و با امضا و مهر وکیل در دو نسخه تنظیم و یک نسخه به شما تحویل داده می شود :
  • با عنایت به قرارداد شماره ….. مورخه … فی مابین وکیل ….. و معرف ….. ، مبلغ 10% از پیش پرداخت در تاریخ …….. و با نقدا / با شناسه واریز …… پرداخت گردید و در صورت وصول حق الوکاله پرونده با موضوع ………… متعلق به آقا/خانم ………… که از طرف آقا/خانم………. معرفی شده است، ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول حق الوکاله، به حساب بانکی ایشان با شماره شبا …………. و شماره کارت …………..  واریز می گردد.  – امضا و مهر وکیل + امضای معرف 
 4. اینجانب وکیل پایه یک دادگستری هستم و موسسه حقوقی نیستم و قسم نامه وکالت را خوانده و امضا کرده و بعد از آن وکیل شده ام :
  • در این موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم بخداوند قادر متعال قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده، و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم نامه را امضاء مینمایم.
 5. با یک نگاه برد-برد و بلندمدت به این موضوع نگاه می کنم و حسن شهرت خود را فدا نمی کنم
آیا «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه» از وجه موضوع گزارش اصلاحی ممکن است؟1401-12-22 12:35:14 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

اگر دعوای مطالبه خسارت با گزارش اصلاحی خاتمه یافته باشد و خسارت مذکور در آن به پول تقویم شده باشد، در صورت عدم تأدیه وجه در موعد مقرر امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از آن وجود ندارد.
مستند از سامانه ملی آرای قضایی

مزاحمت از حق در قسمت مشاعات ساختمان هم مصداق دارد؟1400-6-11 10:58:16 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

بله، مستند به ماده 690 قانون مجازات اسلامی ، نصب دوربین در قسمت مشاعات بدون اجازه سایر مالکین، مصداق مزاحمت از حق می باشد.

«تعدیل اقساط مهریه» پس از صدور گزارش اصلاحی امکان پذیر است؟1401-12-22 12:30:46 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در صورتی که زوجین نسبت به نحوه پرداخت مهریه و میزان اقساط آن با یکدیگر توافق کرده و در این خصوص گزارش اصلاحی صادر شود، دادگاه نمی تواند با وضع پیش قسط یا تعدیل اقساط، تغییری در توافق یاد شده ایجاد کند.
مستند از سامانه ملی آرای قضایی

تصرف عدوانی در املاک مشاعی هم امکان پذیر است؟1400-6-14 10:09:44 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

شریک مال مشاعی هم که بدون اذن شریک دیگر تصرف در ملک کند، تصرف عدوانی خواهد بود.

1. اصل کار من به عنوان « معرف » چیست و چه کاری می کنم ؟!1401-12-26 10:05:31 +00:00
زمان مطالعه: 2 دقیقه

شما فقط باید کسانی که مشکل حقوقی داشته و نیاز به داشتن وکیل دادگستری در تمام موضوعات حقوقی و هر نوع پرونده ای دارند را به من را به آنها ارجاع دهید و من را به آن ها معرفی کنید؛ تا در نهایت در صورت امکان توفیق و توافق با ایشان، منتهی به رابطه وکالتی و انعقاد قرارداد بشود و ایشان تبدیل به موکل من بشوند.

 • نکته مهم : این که می گویم می توانید هر نوع پرونده ای را به من ارجاع بدهید :
  • اول اینکه اصلاً به این معنی نیست که مدعی متخصص بودن در تمام موضوعات حقوقی هستم؛ چرا که در این صورت دچار جهل مرکب خواهم بود (آنکس که نداند و نداند که نداند…) و به همین خاطر است که در علم حقوق و عالم وکالت هیچ کس دانای مطلق نیست و همراه باید مطالعه مستمر داشت !
  • دوم اینکه من دارای شبکه ای از دوستان وکیل هستم که هر یک از آنها تخصص ها و تجارب خاص خود را دارند و در برخی از پرونده ها یا به صورت –دو نفر وکیل– قبول وکالت می کنیم (به اصطلاح مجتمعاً منفرداً ) و یا اینکه در کنار مطالعه موردی و تخصصی در خصوص آن پرونده با مشورت توسط وکلای دیگر، از تجارب و دانش وکلای دیگر در قالب همکاری تعریف شده نیز استفاده می کنم.
رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی از کدام مرجع امکان پذیر است؟1401-12-23 21:51:53 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

مراجع حل اختلاف مالیاتی در راستای انجام اقدامات اجرایی جهت وصول مالیات، صلاحیت ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی را دارند و مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات مالیاتی، از جمله اقدام به ممنوع الخروج کردن اشخاص، هیأت حل اختلاف مالیاتی است.
مستند از سامانه ملی آرای قضایی
مستند از سامانه ملی آرای قضایی

5. چگونه می توانم پرونده حقوقی جذب کنم و به شما ارجاع دهم؟ چون من اصلاً اطلاعات حقوقی ندارم…1401-12-26 10:27:07 +00:00
زمان مطالعه: 2 دقیقه

ابتدائاً اینکه برای شروع این کار نیاز به داشتن اطلاعات حقوقی نیست و شما صرفاً معرفی کننده هستید و البته بعداً به مرور زمان و یا با مطالعه اطلاعات حقوقی پایه ای را کسب می کنید؛ و اما در خصوص اینکه چگونه پرونده جذب کنید همه چیز بستگی به هنر و روابط شما دارد که من هم به نوبه خودم به شما چند ایده می دهم :

 1. در بین بستگان، دوستان، آشنایان، همکاران، مشتریان و ارباب رجوع ها، خود را به عنوان دوست و همکار من بعنوان وکیل دادگستری معرفی کنید و شنونده مشکلات و داستان های زندگی آنها باشید و حالا با ذکر نام من :
  1. یا به صورت مستقیم آن ها را در خصوص مشکلات حقوقی که دارند به من ارجاع بدهید.
  2. یا اگر مشکلاتی ندارند، با آنها شبکه ای تشکیل بدهید و آنها را در پورسانت خود به هر میزانی که با آنها توافق میکنید سهیم کنید… (البته در چهارچوب تعریف شده در قرارداد بین من و شما)
   • در خصوص مورد فوق که معرف خود شبکه ای از معرف تشکیل میدهد و توان خود را هم اثبات می کند، امکان تعدیل قرارداد به نفع وی وجود دارد.
 2. بدون ذکر نام من از ظرفیت های فضای مجازی مثل اینستاگرام ، سایت دیوار و … استفاده کنید و با تمرکز بر روی دسته ای خاص از پرونده ها «مثل دعاوی حقوقی، کیفری، خانوادگی و … » و یا صرفاً پرونده های خاص مثل « مطالبه دیه تصادفات » ، « مطالبه مهریه » ، « تقسیم ترکه و انحصار وراثت » و … ارباب رجوع های جذب شده را به من ارجاع بدهید.
   •  توجه کنید که در این خصوص اولاً با من طی تماس تلفنی یا حضوری، هماهنگی قبلی میکنید و تایید من را می گیرید و ثانیاً مجاز به ذکر نام من در فضای مجازی مثل دیوار یا اینستاگرام نیستید و صرفاً عناوین کلی مثل وکیل دادگستری یا وکیل پایه یک دادگستری را می توانید استفاده کنید.
 3. ایده های دیگری که شما دارید…
من که برای اثبات مالکیت سندی ندارم چه کنم؟!1400-6-11 09:21:46 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

برای اثبات مالکیت نیز نیازی به وجود مبایعه نامه و قرارداد وجود ندارد؛ بلکه مالکیت ممکن است به شکل‌های مختلف منتقل شده باشد؛ به عنوان مثال از طریق ارث منتقل شده باشد. فلذا می توان به سایر ادله از جمله شهادت شهود و … نیز استناد کرد.

ممنوع الخروج کردن مدیران به جهت بدهی شرکت به بانک امکان پذیر است ؟!1401-12-23 21:41:17 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

ممنوع الخروج نمودن مدیر شرکت به جهت عدم بازپرداخت تسهیلات ماخوذه ی بانکی توسط شرکت صحیح است، زیرا مقررات ممنوع الخروجی در خصوص شخص حقوقی بدهکار قابل اعمال نیست و ناظر بر مدیران( اشخاص حقیقی) است.
مستند از سامانه ملی آرای قضایی

آیا « دعوای اعسار » از پرداخت مبلغ مندرج در گزارش اصلاحی پذیرفتنی است ؟!1401-12-22 12:25:02 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

درخواست اعسار از پرداخت مبلغی که طرفین بموجب گزارش اصلاحی درمورد آن توفق کرده اند، پذیرفته نمی شود چرا که گزارش اصلاحی رای نیست بلکه مفاد قرارداد توافق طرفین دعوی درخصوص طریقه اعمال حق بوده و تا زمانی که به قوت خودباقیست و دلیلی برفسخ یا بطلان آن ارائه ننموده باشند، می بایست مفاد گزارش اصلاحی اجرا شود.
مستند از سامانه ملی آرای قضایی

اقرار بر «عدم وقفیت» ملک توسط اداره اوقاف ممکن است؟1400-6-11 17:52:52 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

اداره اوقاف وظیفه حفظ و نظارت بر موقوفات را بر عهده دارد بنابراین اقرار آن اداره بر نفی وقفیت ملکی، خارج از صلاحیت اوست و مشروعیت و وجاهت قانونی ندارد؛ چرا که اساساً اقرار، بیان کردن امری به ضرر خود است نه به ضرر دیگری.

اقسام حق انتفاع چیست؟1400-6-13 08:06:04 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه
 • عمری : حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالثی‌ برقرار شده باشد.
 • رقبی : حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی‌ برقرار می‌گردد.
 • سکنی : اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یابه طریق رقبی برقرار شود.
آیا طرح مجدد « دعوی تعدیل محکوم به » پس از صدور گزارش اصلاحی امکان پذیر است؟1401-12-22 12:09:25 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در صورتی که دعوی تقسیط محکوم به منتهی به توافق در خصوص نحوه پرداخت و صدور گزارش اصلاحی شود، طرح مجدد دعوی تعدیل و کاهش آن فاقد وجاهت قانونی بوده و منطبق با واقع نیست؛ زیرا صرفنظراز حدوث امری که موجب تقلیل دارایی یا عدم تمکن مالی وی را ایجاب کند، مشارالیه توان مالی خود به پرداخت محکوم به را به نحوی که در گزارش اصلاحی آمده است اعلام کرده است.
مستند از سامانه ملی آرای قضایی

محدوده صلاحیت شورای حل اختلاف در صدور گزارش اصلاحی چیست؟1401-12-22 12:14:48 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

شوراهای حل اختلاف با تراضی طرفین صلاحیت صدور گزارش اصلاحی در کلیه امور مدنی وحقوقی را دارد و صرفا درخصوص پرونده های ارجاعی ازسوی مراجع قضایی فاقد صلاحیت مذکور است.

مستند از سامانه ملی آرای قضایی

شرط ضمن عقد برای زوجه در سند ازدواج در خصوص حق خروج از کشور وجود دارد؛ آیا شوهر می تواند مانع خروج از کشور او شود ؟!1401-12-23 21:46:18 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در صورتی که زوج خروج زوجه از کشور را به صورت شرط ضمن عقد نکاح پذیرفته باشد، ممنوعیت خروج زوجه لغو می‎شود.
مستند از سامانه ملی آرای قضایی

می توان جلوی خروج از کشور فرزند مشترک را بعد از طلاق گرفت ؟!1401-12-23 21:44:23 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

درصورتیکه احتمال خروج فرزند مشترک که تحت حضانت یکی از ابوین است از کشور وجود داشته باشد، می توان ممنوع الخروج کردن فرزند را از دادگاه درخواست کرد؛ زیرا این امر حق ملاقات وی را خدشه دار می نماید.
مستند از سامانه ملی آرای قضایی

4. آیا برای این کار نیاز به حضور در دفتر وجود دارد است ؟!1401-12-26 09:52:04 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

شما با هر شغلی که دارید و در هر جایی از کشور که هستید می توانید به عنوان معرف با من همکاری داشته باشید و صرفاً با استفاده از روابط اجتماعی واقعی و مجازی خود در بین دوستان، آشنایان، همکاران، بستگان و…  و هر نوع پرونده ای را به من ارجاع بدهید و بدون نیاز به حضور فیزیکی در دفتر وکالت و از نوع دورکاری و بدون رابطه استخدامی و حتی از نوع پاره وقت هم نیست و شاید اصلاً وقتی هم از شما نگیرید و صرفاً با بهره گیری از روابط اجتماعی و امکانات خود به درآمدی شگفت انگیز برسید!

اثبات وقف چگونه ممکن است؟1400-6-11 17:43:06 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

اثبات وقفیت همانند اثبات دعاوی دیگر با ادله عمومی از قبیل اقرار واقف و ارائه اسناد رسمی یا عادی و اقامه شهود و غیره امکان پذیر است.

دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی چگونه است؟1400-6-11 09:04:03 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

حواسمان باید باشد که خواسته اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده، قابل استماع نیست.

آیا رسیدگی مجدد به موضوعی که در خصوص آن گزارش اصلاحی صادره شده است، وجاهت دارد؟1401-12-22 12:44:23 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

هنگامی که نسبت به دعوایی گزارش اصلاحی صادر می شود، اقامه دوباره و رسیدگی مجدد به آن دعوا فاقد وجاهت قانونی است.
مستند از سامانه ملی آرای قضایی

میزان هزینه دادرسی برای طرح دعوای خلع ید چقدراست؟1400-6-13 11:15:08 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول همانند دعاوی مالی غیر منقول تلقی گردیده و از نظر هزینه دادرسی برمبنای ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه که توسط سازمان امور مالیاتی اعلام میشود، عمل می گردد.

چگونه می توان ملک ورثه ای که تحت تصرف یکی از وراث است را تخلیه نمود؟1400-6-13 11:12:34 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در این گونه مواقع برای اینکه بتوان به تصرفات متصرف غاصب خاتمه داد باید به طرفیت ورثه ای که ملک را تصرف کرده ، دادخواست خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را به دادگاه ارائه داد.

شرایط لازم برای طرح دعوای حقوقی تصرف عدوانی چیست؟1400-6-14 10:04:27 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

برای طرح دعوی رفع تصرف عدوانی 3 رکن لازم است:

 • سبق تصرف خواهان. (سابقا ملک در تصرف خواهان بوده باشد)
 • لحوق تصرف خوانده. (در حال حاضر ملک در تصرف خوانده باشد)
 • عدوانی بودن تصرف خوانده. (تصرف فعلی خوانده بدون رضايت خواهان و حکم مرجع صالح باشد)
وضعیت عملیات اجرایی ثبت در خصوص ممنوع الخروج کردن زوجه، پس از صدور حکم دادگاه درخصوص مهریه چه می شود؟1401-12-23 21:42:27 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

صدور حکم در مرجع صالح قضائی در خصوص پرداخت مهریه و تعیین نحوه پرداخت آن، به منزله وصول طلب زوجه است. بنابراین در این فرض ادامه عملیات اجرائی اداره ثبت اسناد و املاک در این باره و به تبع آن ممنوع الخروج بودن زوج (که پیش از صدور حکم دادگاه محقق شده) موضوعاً منتفی می شود.
مستند از سامانه ملی آرای قضایی

2. معرف پرونده بودن چه منفعتی برای من دارد و درآمد من چقدر است…؟1401-12-26 09:08:03 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در این صورت شما طبق قرارداد، مستحق دریافت بخشی از حق الوکاله به عنوان دستمزد یا پورسانت هستید که در پرونده های مختلف این ارقام متفاوت خواهد بود؛ از چند میلیون تومان تا چند صد میلیون تومان!
در نهایت ممکن است بسته به توان و روابط اجتماعی شما می تواند مجموع دریافتی رقم شما در سال چند میلیارد تومان هم برسد!

آیا « اعتراض ثالث » نسبت به گزارش اصلاحی امکان پذیر است؟!1401-12-22 12:32:29 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

دعوای اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی، قابل استماع نیست زیرا اعتراض ثالث صرفاٌ نسبت به آراء قطعیت یافته محاکم ممکن است و گزارش اصلاحی رای محسوب نمی شود بلکه یک قرارداد محسوب می گردد بنابراین، ثالث می تواند ابطال آن را از دادگاه بخواهد.
مستند از سامانه ملی آرای قضایی