پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ1400-6-14 06:43:44 +00:00
در دعوای مزاحمت باید چه چیز را ثابت کنیم تا پیروز دعوا باشیم؟1400-6-11 10:52:07 +00:00

در دعوای مزاحمت ، خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا حسب مورد ، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده ی او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است .

ارکان اساسی دعوای مزاحمت چیست ؟1400-6-11 11:00:57 +00:00

در دعوای مزاحمت باید ارکان زیر موجود باشد :
١- تصرف سابق خواهان بدون مزاحمت
٢- مزاحمت فعلی خوانده بدون رضایت خواهان
٣- غیر قانونی بودن مزاحمت خوانده

مزاحمت از حق در قسمت مشاعات ساختمان هم مصداق دارد؟1400-6-11 10:58:16 +00:00

بله، مستند به ماده 690 قانون مجازات اسلامی ، نصب دوربین در قسمت مشاعات بدون اجازه سایر مالکین، مصداق مزاحمت از حق می باشد.

تفاوت میان دعوای حقوقی و کیفری تصرف عدوانی در چیست؟1400-6-14 10:11:50 +00:00

تفاوت میان تصرف عدوانی حقوقی با تصرف عدوانی کیفری در این است که در دعوای حقوقی تصرف عدوانی، صرف وجود سابقه تصرف خواهان برای طرح دعوا کافی است اما در دعوای کیفری تصرف عدوانی، شاکی باید حتماً مالک رسمی ملک باشد و از طرفی در شکایت کیفری تصرف عدوانی باید متصرف، سوءنیت و قصد مجرمانه داشته باشد.

دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی چگونه است؟1400-6-11 09:04:03 +00:00

حواسمان باید باشد که خواسته اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده، قابل استماع نیست.

میزان هزینه دادرسی برای طرح دعوای خلع ید چقدراست؟1400-6-13 11:15:08 +00:00

دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول همانند دعاوی مالی غیر منقول تلقی گردیده و از نظر هزینه دادرسی برمبنای ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه که توسط سازمان امور مالیاتی اعلام میشود، عمل می گردد.

آیا حکم خلع ید قابل تجدیدنظر است؟1400-6-13 11:20:12 +00:00

حکم خلع ید ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه، قابل تجدیدنظرخواهی است و از آنجا که قابلیت تجدیدنظرخواهی رای صادره براساس تقویم خواسته (مبلغی که خواهان معین می کند) تعیین می شود، بنابراین دعوی از حیث معیار صلاحیت و قابلیت تجدیدنظرخواهی همان است که خواهان در دادخواست خود به عنوان مبلغ خواسته تعیین می کند یعنی مبلغ خواسته بالاتر از سه میلیون ریال باشد، قابل تجدید نظر است . اما اگر خواهان خواسته خود را کمتر از سه میلیون ریال تقویم نماید رای صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

در چه مواردی حکم خلع ید اجرا نمی شود؟1400-6-13 11:13:28 +00:00
از جمله مواردی که حکم خلع ید اجرا نمی شود:
 1. فوت و حجر محکوم علیه.
 2. ممانعت محکوم علیه در برابر مامور اجرا.
 3. بسته بودن درب ورود به محل .
 4. اجازه قبلی شرکاء به تصرف.
اقسام حق انتفاع چیست؟1400-6-13 08:06:04 +00:00
 • عمری : حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالثی‌ برقرار شده باشد.
 • رقبی : حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی‌ برقرار می‌گردد.
 • سکنی : اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یابه طریق رقبی برقرار شود.
تصرف عدوانی در املاک مشاعی هم امکان پذیر است؟1400-6-14 10:09:44 +00:00

شریک مال مشاعی هم که بدون اذن شریک دیگر تصرف در ملک کند، تصرف عدوانی خواهد بود.

برای پیروزی در دعوای ممانعت از حق چه مدرکی لازم است؟1400-6-14 13:57:04 +00:00

برای اینکه بتوانیم دعوای ممانعت از حق را به اثبات برسانیم ، نیازی نیست که دلیلی مبنی بر وجود حق انتفاع یا حق ارتفاق به دادگاه ارائه بدهیم . همین که خواهان بتواند اثبات کند که در گذشته هرچند به نا حق از این حق انتفاع یا ارتفاق استفاده می کرده است و خوانده مانع استفاده او از این حق شده است ، کافیست تا او بتواند این دعوا را به اثبات برساند .

شرایط لازم برای طرح دعوای حقوقی تصرف عدوانی چیست؟1400-6-14 10:04:27 +00:00

برای طرح دعوی رفع تصرف عدوانی 3 رکن لازم است:

 • سبق تصرف خواهان. (سابقا ملک در تصرف خواهان بوده باشد)
 • لحوق تصرف خوانده. (در حال حاضر ملک در تصرف خوانده باشد)
 • عدوانی بودن تصرف خوانده. (تصرف فعلی خوانده بدون رضايت خواهان و حکم مرجع صالح باشد)
دعوای مزاحمت از حق در چه صورتی قابلیت استماع دارد؟1400-6-11 10:56:06 +00:00

دعوای رفع مزاحمت از حق در صورتی قابلیت استماع را دارد که فردی بدون این که مال را از تصرف مالک خارج کند مزاحم اعمال حق وی باشد.

تفاوت حق انتفاع و حق ارتفاق چیست؟1400-6-13 08:08:22 +00:00

به‌طور کلی می‌توان فرق های حق ارتفاق و حق انتفاع را در موارد ذیل بیان کرد:

 • حق ارتفاق اختصاص به غیرمنقول دارد؛ ولی  انتفاع ممکن است به مال منقول یا غیرمنقول اختصاص یابد.
 • حق ارتفاق برای ملک است ولی  انتفاع برای شخص.
 • حق ارتفاق دائمی است لیکن انتفاع جز در موارد خاص، موقت است.
من به عنوان سرایدار و نماینده مالک می توانم علیه متصرف عدوانی اقامه دعوا کنم؟1400-6-14 09:56:50 +00:00

اگر فردی ملکی را به نمایندگی از صاحب آن در تصرف داشته است مانند کارگر مالک و یا … می تواند به نمایندگی از مالک اقدام به طرح دعوای رفع تصرف عدوانی بنماید.
چرا که در دعوای رفع تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی، به مالکیت خواهان به هیچ وجه رسیدگی نمی شود. مسئله مهم در طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی، سابقه تصرف خواهان است که حتماً باید سابقاً ملک در تصرف خواهان بوده باشد مضاف بر اینکه تصرف فعلی خوانده و غیرقانونی بودن تصرف او نیز باید اثبات گردد.

تفاوت دعوای حقوقی و کیفری ممانعت از حق چیست؟1400-6-14 14:10:37 +00:00

در شکایت ممانعت از حق احراز مالکیت شاکی الزامی است و همچنین شخصی که مانع مالک شده است باید از این کار سوءنیت و قصدمجرمانه داشته باشد تا قابل مجازات باشد.

اثبات وقف چگونه ممکن است؟1400-6-11 17:43:06 +00:00

اثبات وقفیت همانند اثبات دعاوی دیگر با ادله عمومی از قبیل اقرار واقف و ارائه اسناد رسمی یا عادی و اقامه شهود و غیره امکان پذیر است.

چگونه می توان ملک ورثه ای که تحت تصرف یکی از وراث است را تخلیه نمود؟1400-6-13 11:12:34 +00:00

در این گونه مواقع برای اینکه بتوان به تصرفات متصرف غاصب خاتمه داد باید به طرفیت ورثه ای که ملک را تصرف کرده ، دادخواست خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را به دادگاه ارائه داد.

آیا تقاضای خلع ید از ملکی که مشاع باشد امکان پذیر است؟1400-6-13 11:11:47 +00:00

امکان طرح دعوای خلع ید از سوی یکی از شرکاء علیه شریک دیگر در ملک مشاع امکانپذیر است و هریک از وراث و مالکین می توانند علیه سایر وراث یا سایر مالکین تقاضای خلع ید از تمام ملک مشاع را بنماید در این صورت بنا به ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی از تمام ملک مشاع خلع ید می شود اما به تصرف محکوم له داده نمی شود .مگر سایر شرکاء رضایت دهند درغیراینصورت بنا به ماده ۵۸۲ قانون مدنی، متصرف (محکوم له) ضامن است .چراکه تصرف هر شریک در ملک مشاع منوط به اذن سایر شرکاء است.(ماده ۵76 قانون مدنی)

شرط رسیدگی به شکایت ممانعت از حق و مزاحمت ملکی چیست؟1400-6-11 10:54:11 +00:00

 احراز مالکیت شاکی شرط ضروری رسیدگی به شکایت ممانعت از حق و مزاحمت ملکی است.

هزینه دادرسی این دعوا چقدر میشود؟1400-6-14 14:01:49 +00:00

دعاوی تصرف به طور کلی دعاوی غیر مالی اعتباری هستند به این معنا که اگرچه ذاتاً دعوای مالی می باشند. اما قانون گذار آن را به غیر مالی اعتبار کرده است.
پس دعاوی تصرف چه ممانعت از حق و چه مزاحمت و چه تصرف عدوانی،  غیر مالی هستند لذا اگر بخواهیم طرح دعوا کنیم هزینه دادرسی آن چنان نخواهد بود و مبلغی ثابت خواهد بود.

من که برای اثبات مالکیت سندی ندارم چه کنم؟!1400-6-11 09:21:46 +00:00

برای اثبات مالکیت نیز نیازی به وجود مبایعه نامه و قرارداد وجود ندارد؛ بلکه مالکیت ممکن است به شکل‌های مختلف منتقل شده باشد؛ به عنوان مثال از طریق ارث منتقل شده باشد. فلذا می توان به سایر ادله از جمله شهادت شهود و … نیز استناد کرد.

صرف اینکه نام جایی «حسینیه» باشد دلیل بر موقوفه بودن آن ملک است؟1400-6-11 17:55:41 +00:00

نام گذاری محل به حسینیه دلیلی بر موقوفه شدن آن نیست و بایستی صیغه وقف جاری گردد و مال نیز به متولی به عنوان موقوفه تحویل داده شده باشد.

اقرار بر «عدم وقفیت» ملک توسط اداره اوقاف ممکن است؟1400-6-11 17:52:52 +00:00

اداره اوقاف وظیفه حفظ و نظارت بر موقوفات را بر عهده دارد بنابراین اقرار آن اداره بر نفی وقفیت ملکی، خارج از صلاحیت اوست و مشروعیت و وجاهت قانونی ندارد؛ چرا که اساساً اقرار، بیان کردن امری به ضرر خود است نه به ضرر دیگری.

تصرف عدوانی بر روی اموال منقول مثل خودرو هم امکان پذیر است؟1400-6-14 10:03:26 +00:00

تصرف عدوانی فقط شامل اموال غیرمنقول می‌شود؛ بنابراین اگر کسی به‌صورت عدوانی اموال منقول مانند اتومبیل شخص دیگری را از تصرف او خارج کند، مشمول تعریف ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌شود.

شرایط طرح دعوای ممانعت از حق چیست؟1400-6-14 14:04:44 +00:00

برای این که دعوای ممانعت از حق به نتیجه برسد و دادگاه به رفع ممانعت رأی بدهد، باید شرایط ذیل فراهم باشد

١- سبق تصرف خواهان: یعنی خواهان ثابت کند که از حق مورد نظر استفاده می کرده است. مثلا از حق عبور در ملک مجاور، استفاده می کرده است.

۲- ممانعت فعلی خوانده: باید ثابت شود که خوانده از حق خواهان جلوگیری کرده است. مثلا خواهان را از ملکی که به عنوان حق انتفاع در تصرف داشته، اخراج کرده است.

3- عدم رضایت خواهان باید این ممانعت بدون حق و بدون رضایت خواهان بوده باشد.