بانک محتوای حقوقی

خانه»بانک محتوای حقوقی
بانک محتوای حقوقی1400-6-21 17:53:02 +00:00

بانک محتوای حقوقی

انسانی که با اجتماع تکامل پیدا کرده باشد، از همه جانوران بهتر است
و اگر بدون قانون و عدالت زندگی کند، خطرناکترین جانور است.

ارسطو