آشنایی با کمیسیون های شهرداری:

کمیسیون ماده 5: یکی از مشهورترین کمیسیون های شهرداری بوده که مهمترین وظیفه آن بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییر کاربری ها است.

کمیسیون ماده7: این کمیسیون با اسم کمیسیون قطع اشجار هم شناخته می شود و وظیفه جلوگیری از تخریب باغات و فضاهای سبز را در محدوده شهرها بر عهده دارد.

کمیسیون ماده 12: وظیفه شناسایی اراضی بایر و موات را بر عهده دارد. اراضی بایر به زمین هایی گفته می شود که سابقه عمران و احیا دارند و در حال حاضر استفاده نمی شوند. اراضی موات زمین هایی هستند که تا به حال سابقه عمران و احیا نداشته اند.

کمیسیون ماده 55: وظیفه این کمیسیون پیدا کردن کاربری های ناسازگار در بافت ها است. این کمیسیون می تواند برای کم کردن ناسازگاری، قانون و محدودیت ایجاد کند. برای مثال محدود کردن کاربری کارگاهی دریافت مسکونی

کمیسیون ماده77: رسیدگی به اختلاف مالیات دهنده(مؤدی) و شهرداری در خصوص عوارض شهری

کمیسیون ماده 99: وظیفه رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز و غیرقانونی در خارج از حریم مصوب شهرها

کمیسیون ماده 100: وظیفه این کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمان از نظر اصول شهرسازی ، فنی یا بهداشتی و قطع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه و صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر فعالیت های ساختمانی در محدوده و حریم شهرها است.